Skogbrann

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS: Totalforbud mot bruk av ild!

Totalforbud mot bruk av ild i kommunene Lørenskog, Nittedal, Lillestrøm, Rælingen og Aurskog-Høland.
I dag 4. mai har vi sendt ut følgende pressemelding:

Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) har i dag vedtatt en midlertidig forskrift om forbud mot bruk av ild i sine kommuner. Forskriften forbyr også bruk av ild i innmark, inkludert faste, godkjente bålplasser. Derfor er den midlertidige forskriften strengere enn det generelle bålforbudet som inntrer hvert år over hele landet 15. april – 15 september.
Skogbrannfaren er høy over store deler av Sør-Norge og det er ikke ventet nedbør den nærmeste tiden. For at skogbrannfaren skal bli mindre vil det være nødvendig med mye nedbør over tid. Dette er bakgrunnen for at NRBR nå nedlegger forbud mot bruk av ild både i innmark og utmark.

SKOLER OG RUSS
Det har vært mange skog-, gress- og markbranner på Nedre Romerike. I tillegg mottar brannvesenet mange henvendelser fra skoler som ønsker å tenne bål. NRBR er også bekymret for russen og andre ungdommer som ikke har fått med seg den alvorlige situasjonen og det generelle bålforbudet.

FORBUD I INNMARK OG UTMARK
I følge den midlertidige forskriften er det nå forbudt å gjøre opp ild som å brenne bål, bruke grill, stormkjøkken, andre kokeapparater, bålpanner og annen brenning med fast brensel (ved, kull, briketter, gress, grener ol.) i skog og annen utmark eller så nær at ild lett kan spres videre i terrenget, samt innmarksområder. Som innmark regnes i denne forskrift hustomt, dyrket mark, engslått og kulturbeite samt liknende område hvor allmenhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker. Dette innebærer at det nå ikke blir tillatt å bruke faste og godkjente bålplasser i våre kommuner. Grunneiere som har etablert godkjent bålplass, enten privat eller offentlig, må stenge disse for bruk til bål og grilling.
Forskriften gjelder i NRBRs område. Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer forskriften, straffes med bot eller fengsel, jf. brann og eksplosjonsvernloven § 42.

LOV Å GRILLE I EGEN HAGE
NRBR presiserer at det fremdeles er lov å grille i opparbeidet hage og skolegård ansees som «hage». Men som alltid plikter enhver å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

VARIGHET
Den midlertidige forskriften varer til 1. juni, eller til skogbrannfaren er vesentlig redusert og NRBR gjør dette kjent på hjemmesiden, sosiale medier og pressemeldinger. Når den oppheves, vil fortsatt det generelle bålforbudet gjelde. I perioden 15. april – 15. september er det hvert år i hele landet forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. I tillegg til bål, inkluderer dette bruk av engangsgriller, bålpanner og andre grillinnretninger.
Husk at du alltid, uansett hvor du er og når det er, ansvarlig når du tenner ild.
Siden mars har vi hatt 12 branner i inn- og utmark i kommunene som vi dekker.

Bildet er fra en gressbrann i Lillestrøm kommune for få dager siden.

Del artikkel