Vedtekter

Vedtekter

§1 Formål

Skedsmo Kulturforum er et ideelt samarbeids- og serviceforum for organisasjonslivet på Skedsmokorset og dets naturlige omegn. Forumet skal bidra til å styrke og koordinere aktiviteter i området. Ethvert arbeid og engasjement skjer på tvers av generasjoner, livssyn og yrkesinteresser. Forumet skal være partipolitisk nøytralt. Skedsmo Kulturforum kan være medlem i, eie eller delta i andre organisasjoner eller selskaper som fremmer formålet.

§2 Medlemskap

Medlemskap i Skedsmo Kulturforum kan tegnes av alle lag, foreninger, institusjoner og interessegrupper som ønsker å bidra til en positiv utvikling innen kultur- og oppvekstmiljøet i det definerte området.

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og er gyldig for ett år. Betalt kontingent gir rett til to representanter med stemmerett på årsmøtet.

§3 Æresmedlemskap

Æresmedlemskap i Skedsmo Kulturforum kan tildeles personer som over tid har gjort en betydelig og ekstraordinær innsats for foreningen og dens formål.

Forslag på æresmedlemmer fremmes for styret. Styret forbereder saken og utnevner æresmedlemmer.

Prosessen utføres med stor diskresjon, spesielt overfor den foreslåtte. Utnevnelse av et æresmedlem skal føles riktig og naturlig, og forslag som møter saklig motstand kan frafalles.

Æresmedlemmer har fri adgang til alle arrangementer i Skedsmokorset Kulturforums regi.

Æresmedlemskapet synliggjøres gjennom et særskilt diplom.

§4 Årsmøtet

Årsmøtet er øverste myndighet i Skedsmo Kulturforum. Årsmøtet avholdes i løpet av første kvartal hvert år, og innkalles av styret ved annonsering på www.skedsmokorset.org samt utsendelse av e-post til medlemmene med minst fire ukers varsel. Saksdokumenter sendes medlemmene minst sju dager før dato for årsmøtet. Årsmøtet skal ha følgende dagsorden:

  1. Konstituering av årsmøte
  2. Valg av møteleder, referent samt to til å undertegne møtereferatet
  3. Årsberetning fra styret
  4. Regnskap og revisors beretning
  5. Fastsetting av kontingent
  6. Aktivitetsplan for neste periode samt budsjett
  7. Valg (av nye styremedlemmer, revisor og valgkomité på tre medlemmer)
    Framlagte saker blir avgjort av de fremmøtte representanter ved simpelt flertall.

§5 Styret

Styret velges av årsmøtet og har åtte medlemmer – leder, nestleder, og seks styremedlemmer. Styret leder Skedsmokorset Kulturforum mellom årsmøtene. Alle valg er for en periode på to år dersom årsmøtet under punkt 7 på dagsorden ikke bestemmer noe annet. Ved likt stemmetall har styreleder dobbeltstemme.

Daglig leder ivaretar sekretær og kassererfunksjoner.

§6 Valgkomitéen

Valgkomitéen legger fram sin innstilling til årsmøtet. Valgkomitéen skal i sitt arbeid legge til grunn for sitt forslag en bredest og mest mulig samlende sammensetting av styret.

§7 Endring av formål og vedtekter

Endring av formål eller vedtekter må vedtas av årsmøtet med minst 2/3 flertall av de frammøtte representanter.

§8 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret dersom minst 2/3 av det til enhver tid sittende styre, eller 1/3 av medlemmene finner dette nødvendig eller påkrevet. Innkalling skal skje som for ordinært årsmøte.

§9 Oppløsning av Skedsmo Kulturforum

Ved oppløsning av Skedsmo Kulturforum nedsettes et avviklingsstyre på minst tre personer, hvorav Skedsmo kommune v/kulturkontoret er en av deltakerne. De andre personene bør utpekes blant medlemmene. Disse avvikler forumet i henhold til gjeldende bestemmelser. Bevilgede midler skal tilbakeføres til kommunen, mens øvrige midler skal fordeles til kulturformål innen det tidligere definerte område tilhørende Skedsmokorset.